Câu hỏi của quần chúng
Cá nhân, tổ chức có thể cung cấp phản ánh, kiến nghị về các quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống của nhân dân với mục tiêu nâng cao chất lượng các quy định hành chính và bảo đảm tính nghiêm minh trong việc thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính các cấp.
Họ tên (*):
CMND:
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại:
Phản ánh kiến nghị gửi đến:       
                                                
Chủ đề Phản ánh kiến nghị:
Nội dung phản ánh kiến nghị:
Phản ánh kiến nghị kèm theo(nếu có):

Địa chỉ email (*):
  Gửi thông tin Quay trở lại