Tra cứu văn bản
Tên VB:     
Các cơ quan Trung ương
TTTên văn bảnLĩnh vựcCơ quan
1 Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan Kiểm soát thủ tục hành chính Thủ tướng Chính phủ
2 Quyết định số 956/QĐ-BTP ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án Thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền Kiểm soát thủ tục hành chính Bộ Tư pháp
3 Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính Kiểm soát thủ tục hành chính Chính phủ
4 Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 1 năm 2015 của Thủ tướng Chính Phủ Ban hành Kế hoạch đơn giản hoá thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 Kiểm soát thủ tục hành chính Thủ tướng Chính phủ
5 Thông tư số: 25/2014/TT-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Kiểm soát thủ tục hành chính Bộ Tư pháp
6 Thông tư số: 19/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tư pháp Quy định về nhập, đăng tải, khai thác dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Kiểm soát thủ tục hành chính Bộ Tư pháp
7 Quyết định số: 1299/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt "Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Kiểm soát thủ tục hành chính Thủ tướng Chính phủ
8 Nghị quyết số: 43/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất có sử dụng để cải thiện môi trường kinh doanh Kiểm soát thủ tục hành chính Chính phủ
9 Thông tư số: 07/2014/TT-BTP ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính. Kiểm soát thủ tục hành chính Bộ Tư pháp
10 Thông tư số: 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Kiểm soát thủ tục hành chính Bộ Tư pháp
12

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
TTTên văn bảnLĩnh vựcCơ quan
1 Quyết định số 1230/QD-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Nội vụ tỉnh Hà Nam Tôn giáo Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
2 Quyết định 1311/QĐ-UBND ngày 3/8/2018 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và xã hội Lao động - Thương binh xã hội Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
3 Quyết định 266/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam Thông tin và Truyền thông Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
4 Quyết định 610/QĐ-UBND ngàu 20/4//2018 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam Đầu tư Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
5 QUyết định 695/QĐ-UBND ngày 2/5/2018 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hà Nam Y tế Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
6 Quyết định số 1227/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam Nông nghiệp Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
7 Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam Kiểm soát thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
8 Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoà giải thương mại và thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực quốc tịch, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tư pháp tỉnh Hà Nam Tư pháp Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
9 Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật; lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm; lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tư pháp Hà Nam Tư pháp Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
10 Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam Công Thương Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
12345678910...

Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam
TTTên văn bản (Dự thảo xin ý kiến)Lĩnh vựcCơ quan
1 Công văn số 33/STP-KSTT ngày 12 tháng 2 năm 2015 V/v đôn đốc thực hiện Kế hoạch đơn giản hoá TTHC trọng tâm năm 2015. Kiểm soát thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam
2 Kế hoạch liên ngành số: 03/KHLN-STP-CA-BHXH ngày 06 tháng 2 năm 2015 về việc Phối hợp liên ngành giữa Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Nam Kiểm soát thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam
3 Công văn số: 32/STP-KSTT ngày 21 tháng 3 năm 2014 của Sở Tư pháp về việc rà soát thủ tục hành chính Kiểm soát thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam
4 Công văn số: 116/STP-KSTT ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Sở Tư pháp V/v triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính Kiểm soát thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam
5 Dự thảo Bộ TTHC cấp xã 16 tháng 10 năm 2013 Kiểm soát thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam
6 Danh mục và chi tiết Bộ TTHC cấp xã, xin ý kiến các huyện và thành phố (File đính kèm theo Công văn số 119/STP-KSTT ngày 05/9/2013 của Sở Tư pháp) Kiểm soát thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam
7 Danh mục và chi tiết TTHC xin ý kiến Sở Xây dựng (File đính kèm theo Công văn số 119/STP-KSTT ngày 05/9/2013 của Sở Tư pháp) Kiểm soát thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam
8 Danh mục và chi tiết TTHC xin ý kiến Sở Văn hóa, TT&DL (File đính kèm theo Công văn số 119/STP-KSTT ngày 05/9/2013 của Sở Tư pháp) Kiểm soát thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam
9 Danh mục và chi tiết TTHC xin ý kiến Thanh tra tỉnh (File đính kèm theo Công văn số 119/STP-KSTT ngày 05/9/2013 của Sở Tư pháp) Kiểm soát thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam
10 Danh mục và chi tiết TTHC xin ý kiến Sở Tài nguyên và MT (File đính kèm theo Công văn số 119/STP-KSTT ngày 05/9/2013 của Sở Tư pháp) Kiểm soát thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam
12

Văn bản khác
Chưa có văn bản ban hành.