Chi tiết thủ tục hành chính
Thủ tục Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp
Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương (Là cơ quan trực tiếp thực hiện)
Sở Công Thương (Là cơ quan có thẩm quyền quyết định)
Lĩnh vực: Thương mại, dịch vụ
Cách thực hiện:
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- Sở Công Thương hoặc gửi qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết:
03 ngày làm việc + Trường hợp đối với hồ sơ chưa đảm bảo tính đầy đủ, hợp lệ, Sở thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày Sở ban hàng thông báo. Sở trả lại hồ sơ trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn nêu trên.
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
Lệ phí:
Không thu lệ phí
Văn bản quy định lệ phí:
Không
Kết quả thực hiện TTTHC:
Văn bản Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp.
Thông tin liên hệ:

Sở Công thương tỉnh Hà Nam;

Địa chỉ: Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam;

Điện thoại: 0351 385 2975; Email: sct@hanam.gov.vn

 

Trình tự các bước thực hiện thủ tục hành chính

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Quản lý thương mại

+ Bước 3: Phòng Quản lý thương mại nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình lãnh đạo Sở.

+ Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Thành phần hồ sơ

1.      Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo theo mẫu M-12 Phụ lục Thông tư 24/2014/TT-BCT

2.     Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc bản sao được chứng thực (đối với trường hợp nộp qua đường bưu điện) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;

3.     Nội dung, chương trình, kịch bản, tài liệu của hội nghị, hội thảo, đào tạo, số lượng người tham gia dự kiến;

4.     Danh sách báo cáo viên tại hội nghị, hội thảo, đào tạo;

5.     Bản sao chứng chỉ Đào tạo viên trong trường hợp đào tạo người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định tại điều 20 NĐ42/2014/NĐ-CP

6.    Văn bản ủy quyền trong trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân thực hiện đào tạo hoặc hội nghị, hội thảo;

7.     Trong trường hợp hội nghị, hội thảo, đào tạo có nội dung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 18 NĐ42/2014/NĐ-CP (Thông tin về hàng hóa được kinh doanh theo phương thức đa cấp) doanh nghiệp bổ sung:

- Danh mục sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp của doanh nghiệp được giới thiệu tại hội nghị, hội thảo, đào tạo;

- Bản sao văn bản xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm tại hội nghị, hội thảo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, gồm một hoặc một số giấy tờ sau: giấy xác nhận đăng ký tổ chức hội nghị, hội thảo giới thiệu thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm; phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm đối với sản phẩm mỹ phẩm.Số bộ hồ sơ:
01 bộ.
Mẫu đơn, tờ khai
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Hồ sơ Thông báo bảo đảm sự phù hợp với hồ sơ Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đã được Cục Quản lý cạnh tranh xác nhận

Hưỡng dẫn

1. Luật cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004

2. Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

3. Thông tư số 24/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấpFile kèm theo
Bổ sung, góp ý      

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua
các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến
nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp
tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của tỉnh.

Chưa được góp ý