Chi tiết thủ tục hành chính
Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm
Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương (Là cơ quan trực tiếp thực hiện)
Sở Công Thương (Là cơ quan có thẩm quyền quyết định)
Lĩnh vực: Thương mại, dịch vụ
Cách thực hiện:
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- Sở Công Thương hoặc gửi qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết:
+ Trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm kinh doanh; thay đổi, bổ sung mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lự: 05 ngày làm việc+ Trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng: 05 ngày làm việc + Trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân, tổ chức
Lệ phí:

1.000.000 đồng/lần/cơ sở

Văn bản quy định lệ phí:
Không
Kết quả thực hiện TTTHC:
Giấy chứng nhận
Thông tin liên hệ:

Sở Công thương tỉnh Hà Nam;

Địa chỉ: Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam;

Điện thoại: 0351 385 2975; Email: sct@hanam.gov.vn

 

Trình tự các bước thực hiện thủ tục hành chính

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Quản lý thương mại

+ Bước 3: Phòng Quản lý thương mại nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình lãnh đạo Sở.

+ Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Thành phần hồ sơ

1. Trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm kinh doanh; thay đổi, bổ sung mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực\

 * Thành phần:

(1). Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo Mẫu 1c Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 58/2014/TT-BCT)

(2). Bản sao có xác nhận của cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề là kinh doanh thực phẩm;

(3). Bản thuyết minh cơ sở vật chất (theo Mẫu 2b Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 58/2014/TT-BCT);

(4). Bản sao có xác nhận của cơ sở Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh thực phẩm;

(5). Bản sao có xác nhận của cơ sở Giấy xác nhận đủ sức khoẻ để kinh doanh thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh thực phẩm.

2. Trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng     

* Thành phần:

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo Mẫu 1c Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014)

3. Trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh

* Thành phần:

(1). Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (theo Mẫu 1c Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 58/2014/TT-BCT)

(2) Bản sao có xác nhận của cơ sở Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã được cấp

(3) Văn bản, tài liệu chứng minh sự thay đổi ( Bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền)Số bộ hồ sơ:
01 bộ.
Mẫu đơn, tờ khai
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

- Cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp:

+ Trước 06 tháng (tính đến ngày Giấy chứng nhận hết hạn), nếu tiếp tục kinh doanh thì cơ sở phải làm thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận;

+ Cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm kinh doanh; thay đổi, bổ sung mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực.

Hưỡng dẫn

(1)  Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

          (2) Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm ;

          (3) Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương Quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương ;

(4) Thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:File kèm theo
Bổ sung, góp ý      

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua
các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến
nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp
tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của tỉnh.

Chưa được góp ý