Chi tiết thủ tục hành chính
Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh
Cơ quan thực hiện: Phòng Tài chính- Kế hoạch (Là cơ quan trực tiếp thực hiện)
Lĩnh vực: Giá công sản
Cách thực hiện:
Doanh nghiệp lập hồ sơ gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc qua thư điện tử đến cơ quan tiếp nhận.
Thời hạn giải quyết:
05 ngày; Trường hợp Văn bản có nội dung chưa rõ hoặc cần phải giải trình về các yếu tố hình thành giá tăng hoặc giảm làm cho mức giá kê khai tăng hoặc giảm thì đơn vị giải trình và gửi văn bản giải trình đến cơ quan tiếp nhận Văn bản tối đa không quá 10 ngày
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
Lệ phí:
Không thu lệ phí
Văn bản quy định lệ phí:
Không
Kết quả thực hiện TTTHC:
Lưu hồ sơ hoặc văn bản trả lời trong trường hợp Văn bản kê khai giá không đủ thành phần, số lượng theo quy định.
Thông tin liên hệ:
Trình tự các bước thực hiện thủ tục hành chính

Bước 1: Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục phải kê khai giá lập hồ sơ gửi về Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố Phủ Lý (theo địa bàn sản xuất, kinh doanh)

Bước 2:

* Đối với Văn bản gửi trực tiếp:

- Trường hợp Văn bản có đủ thành phần, số lượng theo quy định, cán bộ tiếp nhận Văn bản đóng dấu công văn đến có ghi ngày, tháng, năm vào Văn bản và trả ngay 01 bản Văn bản cho đơn vị đến nộp trực tiếp; đồng thời chuyển ngay 01 bản Văn bản đến lãnh đạo cơ quan và các phòng, ban nghiệp vụ theo thẩm quyền trong ngày làm việc hoặc đầu giờ của ngày làm việc tiếp theo để thực hiện rà soát;

- Trường hợp Văn bản không đủ thành phần, số lượng theo quy định, cán bộ tiếp nhận Văn bản ghi rõ lý do trả lại, các nội dung cần bổ sung và trả lại ngay Văn bản cho đơn vị đến nộp trực tiếp.

* Đối với Văn bản gửi qua đường công văn, fax, thư điện tử:

- Khi nhận được Văn bản, cán bộ tiếp nhận kiểm tra thành phần, số lượng Văn bản, trường hợp Văn bản có đủ thành phần, số lượng theo quy định, cán bộ tiếp nhận đóng dấu công văn đến có ghi ngày, tháng, năm vào Văn bản và chuyển ngay theo đường bưu điện 01 bản Văn bản cho đơn vị; đồng thời, chuyển ngay 01 bản Văn bản đến lãnh đạo cơ quan, phòng, ban nghiệp vụ theo thẩm quyền để thực hiện rà soát ngay trong ngày làm việc hoặc đầu giờ của ngày làm việc tiếp theo;

- Trường hợp Văn bản không đủ thành phần, số lượng theo quy định, tối đa không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Văn bản, cơ quan tiếp nhận Văn bản thông báo qua đường công văn, fax, thư điện tử yêu cầu đơn vị nộp bổ sung thành phần, số lượng Văn bản. Ngày đơn vị nộp đủ thành phần, số lượng Văn bản được tính là ngày tiếp nhận Văn bản, cán bộ tiếp nhận đóng dấu công văn đến có ghi ngày, tháng, năm tiếp nhận vào Văn bản.

* Hết thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận Văn bản quy định tại điểm a, điểm b khoản này, nếu cơ quan tiếp nhận Văn bản không có ý kiến yêu cầu đơn vị giải trình về các nội dung của Văn bản thì đơn vị được mua, bán theo mức giá kê khai.

Thành phần hồ sơ

+ Văn bản kê khai giá thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2014/TT-BTC. Trường hợp đơn vị có chính sách ưu đãi, giảm giá hay chiết khấu đối với đối tượng khách hàng thì ghi rõ trong Văn bản tên đối tượng khách hàng và mức ưu đãi, giảm giá hay chiết khấu;

+ 01 phong bì có dán tem, ghi rõ: tên, địa chỉ của đơn vị, họ tên và số điện thoại của người trực tiếp có trách nhiệm của đơn vị Bảng kê khai giá;Số bộ hồ sơ:
02 bộ
Mẫu đơn, tờ khai

Văn bản kê khai giá thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2014/TT-BTC.

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Chỉ kê khai giá thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ phải kê khai giá do UBND tỉnh quy định tại Quyết định số: 48/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 V/v ban hành Quy định một số nội dung về thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Hưỡng dẫn

- Luật Giá số 11/2012/QH13 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013);

- Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

- Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

- Quyết định 48/2014/QĐ-UBND quy định thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hà Nam.File kèm theo
Bổ sung, góp ý      

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua
các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến
nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp
tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của tỉnh.

Chưa được góp ý