Chi tiết thủ tục hành chính
Thông báo chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường
Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư (Là cơ quan trực tiếp thực hiện)
Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
Cách thực hiện:
Doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ thông báo chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
Lệ phí:
Lệ phí: 200.000 đồng/lần
Văn bản quy định lệ phí:
Không
Kết quả thực hiện TTTHC:
Giấy chứng nhận đăne ký doanh nghiệp/ Thông báo về việc sửa đồi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
Thông tin liên hệ:

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam

Địa chỉ: Số 15, Đ.Trần Phú, Tp. Phủ Lý, Hà Nam;

Điện thoại: 0381 385 2701; Email: skhdt@hanam.gov.vn.

 

 

Trình tự các bước thực hiện thủ tục hành chính

-      Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chấm dứt, Doanh nghiệp lập bản thông báo chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường gửi cho phòng đăng ký kinh doanh.

-      Cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện cập nhật thông tin vào hồ sơ doanh nghiệp và công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

Thành phần hồ sơ

-      Bản Thông báo chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường theo biểu mẫu 03 của Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội.

-      Quyết định của doanh nghiệp thông qua các nội dung trên hoặc Quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (nếu có), trong đó nêu rõ lý do chấm dứt.

-      Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc HĐTV hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH một thành viên, của Đại hội đồng cổ đồng đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh khi thông qua nội dung trên.

-      Bản sao Thỏa thuận với cá nhân, tổ chức liên quan về xử lý số dư tài sản hoặc tài chính đối với nguồn viện trợ, tài trợ mà doanh nghiệp xã hội đã nhận (nếu còn).Số bộ hồ sơ:
01 bộ
Mẫu đơn, tờ khai
Thông báo chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường ban hành kèm theo Thông tư sô 04/2016/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đãng ký doanh nghiệp xã hội.
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Được quy định tại Điều 6 Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quỵ định chi tiết một số điều Luật Doanh nghiệp. Doanh nghiệp xã hội chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường trong các trường hợp sau đây:

1.     Hết thời hạn Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường.

2.    Vấn đề xã hội, môi trường trong Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường đã thay đổi hoặc không còn nữa.

3.    Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường và mức lợi nhuận giữ lại tái đầu tư.

4.    Trường họp khác theo quyết định của doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong trường hợp chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội, toàn bộ số dư tài sản hoặc tài chính còn lại của các khoản viện trợ, tài trợ đã được nhận phải chuyển lại cho cá nhân, cơ quan, tổ chức đã viện trợ, tài trợ hoặc chuyển cho các doanh nghiệp xã hội khác, tổ chức khác có mục tiêu xã hội tương tự. Doanh nghiệp xã hội chỉ được chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường nếu vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã xử lý số dư của khoản viện trợ, tài trợ mà doanh nghiệp đã nhận.

Hưỡng dẫn

+ Luật Doanh nghiệp số số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 nãm 2014

+ Nghị định số 96/2015/NÐ - CP ngày 19 tháng 10 nãm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Doanh nghiệp.

+ Thông tư s 04/2016/TT-BKHÐT ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Ðu tư quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định số 96/2015/NÐ - CP ngày 19 tháng 10 nãm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Doanh nghiệp.File kèm theo
Bổ sung, góp ý      

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua
các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến
nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp
tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của tỉnh.

Chưa được góp ý