Chi tiết thủ tục hành chính
Thông báo thay đổi nội dung cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường
Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư (Là cơ quan trực tiếp thực hiện)
Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
Cách thực hiện:
Doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ thông báo thay đổi nội dung cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
Thời hạn giải quyết:
trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
Lệ phí:
Lệ phí: 200.000 đồng/lần
Văn bản quy định lệ phí:
Không
Kết quả thực hiện TTTHC:
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
Thông tin liên hệ:

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam

Địa chỉ: Số 15, Đ.Trần Phú, Tp. Phủ Lý, Hà Nam;

Điện thoại: 0381 385 2701; Email: skhdt@hanam.gov.vn.

 

 

Trình tự các bước thực hiện thủ tục hành chính

-Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thay đổi, Doanh nghiệp lập bản thông báo thay đổi nội dung cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường gửi cho phòng đăng ký kinh doanh.

-       Cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện cập nhật thông tin vào hồ sơ doanh nghiệp và công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo

Thành phần hồ sơ

-       Bản Thông báo thay đổi nội dung cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường theo biểu mẫu 02 của Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội.

-       Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường đã được sửa đổi, bổ sung.Số bộ hồ sơ:
01 bộ
Mẫu đơn, tờ khai

Thông báo thay đổi nội dung cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường ban hành kèm theo Thông tư số

04/2016/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư    quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội.

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
không
Hưỡng dẫn

+ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014

+ Nghị định số 96/2015/NĐ - CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Doanh nghiệp.

         + Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định số 96/2015/NĐ - CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Doanh nghiệp.File kèm theo
Bổ sung, góp ý      

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua
các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến
nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp
tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của tỉnh.

Chưa được góp ý