Danh mục thủ tục hành chính
TTHC cấp Xã, Phường, Thị trấn
Tên TTHC:     
TTTên TTHCLĩnh vựcCơ quan 
1 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
2 Xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn, xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở Xây dựng Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
3 Xác nhận về thực trạng nhà ở và lập danh sách đối tượng người có công được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn Xây dựng Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
4 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường Bồi thường nhà nước Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
5 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường Bồi thường nhà nước Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
6 Thủ tục trả lại tài sản Bồi thường nhà nước Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
7 Thủ tục chi trả tiền bồi thường Bồi thường nhà nước Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
8 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Bồi thường nhà nước Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
9 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở Chứng thực Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
10 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Chứng thực Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
11 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Chứng thực Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
12 Thủ tục chứng thực di chúc Chứng thực Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
13 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Chứng thực Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
14 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
15 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Chứng thực Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
16 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
17 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Chứng thực Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
18 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
19 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
20 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Công Thương Công an cấp xã Chi tiết
21 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Công Thương Công an cấp xã Chi tiết
22 Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Công Thương Công an cấp xã Chi tiết
23 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Công an Công an cấp xã Chi tiết
24 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Công an Công an cấp xã Chi tiết
25 Cấp giấy xác nhận khai báo vũ khí thô sơ Công an Công an cấp xã Chi tiết
12345678