Danh mục thủ tục hành chính
TTHC cấp Huyện, Thành phố
Tên TTHC:     
TTTên TTHCLĩnh vựcCơ quan 
1 Trình tự, thủ tục báo cáo kê khai tài sản nhà nước. Giá công sản Ủy ban nhân dân cấp huyện Chi tiết
2 giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Giá công sản Ủy ban nhân dân cấp huyện Chi tiết
3 Báo cáo kê khai, kiểm tra, lập phương án xử lý đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời Giá công sản Phòng Tài chính- Kế hoạch Chi tiết
4 mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước Giá công sản Phòng Tài chính- Kế hoạch Chi tiết
5 Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Giá công sản Phòng Tài chính- Kế hoạch Chi tiết
6 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông và Internet Ủy ban nhân dân cấp huyện Chi tiết
7 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông và Internet Ủy ban nhân dân cấp huyện Chi tiết
8 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông và Internet Ủy ban nhân dân cấp huyện Chi tiết
9 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông và Internet Ủy ban nhân dân cấp huyện Chi tiết
10 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Lao động - Thương binh xã hội Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. Chi tiết
11 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp đến cơ quan QLNN về lao động cấp huyện Lao động - Thương binh xã hội Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Chi tiết
12 Thẩm định, phê duyệt hồ sơ vay vốn từ quỹ cho vay giải quyết việc làm đối với dự án có mức vốn vay dưới 100 triệu đồng Lao động - Thương binh xã hội Ủy ban nhân dân cấp huyện Chi tiết
13 Thủ tục “Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện” Lao động - Thương binh xã hội Ủy ban nhân dân cấp huyện Chi tiết
14 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Lao động - Thương binh xã hội Ủy ban nhân dân cấp huyện Chi tiết
15 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Lao động - Thương binh xã hội Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Chi tiết
16 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Lao động - Thương binh xã hội Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Chi tiết
17 Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sỹ Lao động - Thương binh xã hội Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Chi tiết
18 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ Lao động - Thương binh xã hội Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Chi tiết
19 Tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào nuôi dưỡng, chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội Lao động - Thương binh xã hội Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Chi tiết
20 Hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật Lao động - Thương binh xã hội Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Chi tiết
21 Thực hiện trợ cấp xã hội khi người khuyết tật thay đổi nơi cư trú Lao động - Thương binh xã hội Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Chi tiết
22 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật Lao động - Thương binh xã hội Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Chi tiết
23 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội Lao động - Thương binh xã hội Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Chi tiết
24 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi chưa được hưởng trợ cấp xã hội Lao động - Thương binh xã hội Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Chi tiết
25 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng Lao động - Thương binh xã hội Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Chi tiết
12345678910...